Maa Durga Kawach

Maa Durga Kawach

A collection of 700 special shlokas assembled from the Markandey Purana known as the Durga Kavach or Durga Kawach is chanted during Navaratras. Durga Kavach is a part of Durga Saptashati or Devi Mahatmyam and is a collection of 700 verses on Durga recited during Durga Puja. Chanting of these Durga Kawach shlokas is very auspicious which the devotees of Goddess Durga perform without fail.

Durga Kawach

Atha DevyaaH Kavacham.h
AUM Asya Shrii Chandii Kavachasya
Brahmaa R^ishhiH AnushhTup.h ChhandaH Chaamundaa Devataa Angaanyaa Soktamaataro Biijam.h Digbandha Devataa Stattvam.h
Shri Jagadamba aPriityarthe Saptashatii PaathaaN^ Gatvena Jape Viniyogah AUM Namash Chandikaayai
Maarkandeya Uvaacha
AUM Yadh-goohyaM Paramam Loke Sarva Rakshaakaram NR^iNaam.h Yaanna Kasya-chidaa-khyaatam Tanme Bruuhi Pitaamaha || 1 ||

Brahmo Vaach
Asti Goohya-tamam Vipra Sarva bhuuto pakaa-rakam.h
Devya-astu kavacham punyam takshinash-va Mahaamune || 2 ||

Prathamam Shailaputrii cha DvitiiyaM Brahmachaarinii
Tritiiyam Chandra ghanteti Kushmaan-deti Chatur-thakam.h || 3 ||

Panchamam S-kandamaateti Shha-shhtham Kaatyaa-yaniiti cha Saptamam Kaala_raatrii-ti Mahaa-gaurii-ticha-ashhtamam.h || 4 ||

Navamam Siddhi-daatrii cha Nava-durgaah Prakiir-titaah
Uktaan-yetaani naamaani brahma-naiva mahaat-manaa || 5 ||

Agninaa Dahya-maanastu Shatrumadhye Gato Ra-Ne
Vishha-me Durgame chaiva bhayaarh Sharanam Gataah || 6 ||

Na Teshhaa.n Jaayate Kinchi-da-shubham-rana-sam-kaTe
Naapadam Tasya Pashyaami Shoka-duhkha-bhayam na hi || 7 ||

Yaistu Bhaktyaa Smritaa Nuunam Teshhaa.n vR^iddhiH Prajaayate
Ye Tvaan Smaranti Deveshi Rakshase Taanna Sam-shayah || 8 ||

Preta-samsthaa tu Chaamundaa Vaaraahii Mahishhaasanaa
Aindrii Gaja-samaa-ruuDhaa Vaishhnavii Garuda-asanaa || 9 ||

Maaheshvarii vR^ishhaaruuDhaa Kaumaarii Shikhi-vaahanaa
LakshmiiH Padmaasanaa Devii Padmahastaa Hari Priyaa || 10 ||

Shvetaruupa-dharaa Devii Iishvarii vR^ishha-vaahanaa
Braahmii hamsa-samaaruuDhaa Sarvaa-bharana-bhuush-hitaa || 11 ||

Ityetaa Maatarah Sarvaah Sarvayoga Saman-vitaah
Naanaa-bharana-shobhaaghyaa naanaa-ratno pasho-bhitaah || 12 ||

DR^itiyante RathamaaruuDhaa Devyah Krodha-samaa-kulaah ShaN^khaM Chakram Gadaa.n Shakti.n Halam cha Musalaayudham.h|| 13 ||

Khetakam Tomaram Chaiva Parashu.n Paashameva cha
Kuntaayudham TrishuulaM cha Shaaraam-aayudha-muttamam.h ||14 ||

Daityaanaa.n Dehanaashaaya Bhaktaa-naama-bhayaaya cha Dhaarayantya-ayudhaa-niitthaM Devaanaa.n cha Hitaaya vai || 15 ||

Namaste.astu Mahaaraudre Mahaa-ghora-paraakrame
Mahaabale Mahotsaahe Mahaa-bhayavinaashini || 16 ||

Traahi maa.n Devi Dushhprekshye Shatruunaa.n bhayavar-dhini Praachyaa.n Rakshatu Maa-maindrii Aagney-yaam-agni-devataa ||17 ||

Dakshine.avatu Vaaraahii nai-rityaa.n khadga-dhaarinii
Pratiichyaa.n Vaarunii Rakshed.h Vaayavyaa.n mRiga-vaahinii || 18 ||

Udiichyaa.n Paatu Kaumaarii Aishaanyaa.n Shuuladhaarinii
Uurdhva.n Brahmaani me Rakshe-dadhastaad.h Vaishhnavii Tathaa||19 ||

Evam Dasha Disho Rakshech-chaamundaa Shava-vaahanaa
yaa me Chaagratah Paatu Vijayaa Paatu pR^ishhThatah || 20 ||

Ajitaa Vaama Paarshve tu Dakshine Chaaparaajitaa
Shikhaamu-dyotinii Rakshedumaa Muurdhini Vyavasthitaa || 21 ||

Maalaadharii LalaaTe cha Bhruvau Rakshed.h Yashasvinii
Trinetraa cha Bhruvor-madhye Yama-ghantaa cha Naasike || 22 ||

Shan khinii chak-shu-shhor-madhye Shrotrayorrdvaa-vaasinii
Kapolau Kaalikaa Rakshet-karnamuule tu ShaaN^karii || 23 ||

Naasikaayaa.n Sugandhaa cha Uttaroshh-the cha Charchikaa
Adhare Chaam-R^itakalaa Jihvaa-yaa.n cha Sarasvatii || 24 ||

Dantaan.h Rakshatu Kaumarii kanthadeshe tu chandikaa
Ghantikaa.n Chitra-ghantaa cha Mahaa-maayaa cha Taaluke || 25 ||

Kaamaakshii Chibukam Rakshed.h Vaacham me SarvamaN^galaa Griivaayaa.n Bhadrakaalii cha pR^ishhTha-vamshe Dhanur-dharii || 26 ||

Niilagriivaa BahihkanThe Nalikaa.n Nalakuubarii
S-kandhayoh KhaN^ginii Rakshed.h Baahuu me Vajradhaarinii || 27 ||

Hastayordan-dinii Rakshed-ambikaa ChaaN^guliishhu cha
NakhaaJN-chhuuleshvarii Rakshet-kukshau-rakshet-kuleshvarii || 28 ||

S-tanau-rakshen-mahaadevii Manahshoka-vinaashinii
HR^idaye Lalitaa Devii Udare Shuula-dhaariNii || 29 ||

Naabhau cha Kaaminii Rakshed.h GuhyaM Guhyeshvarii tathaa
Puutanaa Kaamikaa me DhraM Gude Mahishha-vaahinii || 30 ||

KaTiyaa.n Bhagavatii Rakshej-jaanunii Vindhya-vaasinii
JaN^ghe Mahaabalaa Rakshet-sarvakaama-pradaayinii || 31 ||

Gulpha-yornaarasi.nhii cha Paada-pR^ishhThe tu Taijasii PaadaaN^guliishhu Shrii Rakshet-paadaadha-stala-vaasinii || 32 ||

Nakhaan.h Damshh-Traakaraalii cha keshaa.nsh chaivo(dhva).rkeshinii Roma-kuupeshhu Kauberii TvachaM Vaagiishvarii tathaa || 33 ||

Raktama-jjaava-saamaan-saan-yasthi-medaa.nsi Paarvatii
Antraani Kaala-raatrishch-Pittam cha Mukutesh-varii || 34 ||

Padmaavatii Padmakoshe Kaphe Chuu-DaamaNis-tathaa
Jvaalaamukhii Nakha-jvaalaa-mabhedyaa Sarva-sandhi-shhu || 35 ||

Shukram Brahmaani me Rakshech-chhaayaa.n Chhatresh-varii tathaa Aham-kaaram Mano Buddhi.n Rakshen-me Dharma-dhaarinii || 36 ||

PraaNaapaanau Tathaa Vyaanam-udaanam cha Samaa-na-kam.h
Vajra-hastaa cha me Rakshet.h-praanam Kalyaana-shobhanaa || 37 ||

Rase Ruupe cha Gandhe cha Shabde Sparshe cha Yoginii
Sattvam Rajasta-mashchaiva Rakshen-naaraayaNii sadaa || 38 ||

Aayuu Rakshatu Vaaraahii Dharmam Rakshatu Vaishhnavii
Yashah Kiirti.n cha Lakshmii.n cha Dhanam Vidyaa.n cha Chakrinii || 39 ||

Gotra-mindraani me Rakshet-pashuunme Raksha Chandike
Putraan.h Rakshen-mahaa-lakshmiir-bhaaryaa.n Rakshatu Bhairavii|| 40 ||

Panthaanam Supathaa rakshen-maargam Kshemakarii tathaa Raajadvaare Mahaa-lakshmiir-vijayaa Sarvatah Sthitaa || 41 ||

Rakshaa-hiinam tu Yatsthaa-nam Varjitam Kavachena tu
Tatsarvam Raksha me Devi Jayantii Paapa-naashinii || 42 ||

Pada-mekam na Gach-chhettu Yadiichchhech-chhu-bhamaat-manah Kavache-naa vR^ito NityaM Yatra Yatraiva Gachchhati || 43 ||

Tatra Tatra-artha-laabhashcha Vijayah Saarva-kaamikah
Yam Yam Chinta-yate Kaamam Tam Tam Praapnoti nish-chitam.h . Paramaish-varya-matulam Praapsyate Bhuutale Pumaan.h || 44 ||

Nirbhayo Jaayate martyah samgraa-meshhva-paraajitaH
Trailokye tu Bhavet-puujyah Kavache-naav-R^itah Pumaan.h || 45 ||

Idam tu Devyaah Kavacham Devaa-naamapi Durlabham.h
Yah PaThet.h-prayato Nityam Trisandhyam Shraddhayaan-vitah || 46 ||

Daivii Kalaa Bhavet-tasya Trailokyeshhva-paraajitah
Jiived.h Varshhashatam saagrama-pamR^ityuvi-varjitah || 47 ||

Nashyanti Vyaadhayah Sarve Luutaa-vispho-Takaadayah
S-thaavaram JaN^gamam Chaiva KR^itrimam Chaapi Yadvishham.h||48||

Abhi-chaaraani Sarvaani Mantra-yantraani Bhuutale
Bhuu-charaah Khe-charaash-chaiva-jalajaash-chopa-deshikaah || 49 ||

Sahajaa Kulajaa Maalaa Daakinii Shaakinii Tathaa
Antariksha-charaa Ghoraa Daakin-yashcha MahaabalaaH || 50 ||

Graha-bhuuta-pishaachaa-shcha Yaksha-gandharva-raakshasaah Brahma-raakshasa-vetaalaah Kushhmaandaa Bhairavaadayah || 51 ||

Nashyanti Darshanaattasya Kavache HR^idi Samsthite
Maano-nnatir-bhaved.h Raag-yastejov-R^iddhikaram Param.h || 52 ||

Yashasaa vard-dharte so.api Kiirti Mandita-bhuutale
Japet-sapta-shatii.n Chandii.n kR^itvaa tu Kavacham Puraa || 53 ||

Yaavad-bhuu-mandalam Dhatte Sashaila-vanakaana-nam.h Taavattishh-Thati medinyaa.n Santatih Putra Pautrikii || 54 ||

Dehaante Paramam S-thaanam Yatsu-rai-rapi Durlabham.h
Praapnoti Purushho Nityam Mahaamaayaa PrasaadataH || 55 ||

Labhate Paramam Ruupam Shivena Saha Modate .. AUM || 56 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *